Նոր գիրք․ “ՄԱԿՎԵՑԻ ՄԵՍՐՈՊ” (Աշոտ Սիմոնյան)

Spread the love
Մեզ հա­մար ի՜նչ լավ է, որ իրենք ե­ղան, ինչ ա­մոթ էր լի­նե­լու՝ եթե ի­րենք չլի­նեին: Թշ­նա­մու ոտ­քը և՛­մեր հո­ղը պղծեց, և՛ շի­րիմ­ներն ավե­րեց, բայց իմ ազն­վա­կան­նե­րը ի­րեն­ցով թշնա­մու քա­մահ­րան­քից մեզ հե­ռու պա­հե­ցին…       Հ.­Մաթ­ևոս­յան

Գիր­քը ներ­կա­յաց­նում է կյան­քի գրե­թե կե­սը՝ մոտ ե­րեք տաս­նամ­յա­կը հա­յ­ ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րին անմ­նա­ցորդ նվի­րա­բե­րած մեր խո­նարհ հե­րոս­նե­րից մե­կի՝ Մես­րոպ Ա­վե­տիս­յա­նի, կամ ինչ­պես հայտ­նի էր իր մար­տա­կան ըն­կեր­նե­րին՝ ՄԱՇՏՈՑ ծած­կան­վամբ Մակ­վե­ցի Մես­րո­պի կյան­քի ու գոր­ծու­նեութ­յան ո­րոշ դրվագ­նե­րը: Սույն գրքում հրա­պա­րակ­վող ան­տիպ նյու­թե­րի ու տար­բեր վկա­յութ­յուն­նե­րի մի մա­սը հա­վա­քել եմ տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում, մի մասն էլ ստա­ցել եմ իմ գոր­ծըն­կեր­նե­րից[1], ո­րոնք նշխար­քի նման ճոթ-ճոթ, փշուր-փշուր ամ­բող­ջաց­նե­լով՝ կազ­մել  եմ Մես­րո­պի կյան­քի հե­րո­սա­պա­տու­մը:

Մակ­վե­ցի Մես­րո­պը հա­յոց ա­զա­տա­մար­տի հին զին­վո­րագր­յալ­նե­րից էր՝ դեռ եր­կունք ապ­րող երկ­րի, տա­կա­վին չվե­րածն­ված մեր հայ­րե­նի­քի նո­րօր­յա իշ­խան­նե­րի, աս­պետ­նե­րի ա­ռա­ջին սերն­դից, ո­րոնք ա­սես հին պատ­միչ­նե­րի մատ­յան­նե­րից էին հա­րութ­յուն ա­ռել կամ Րաֆ­ֆու վի­պաշ­խար­հից հայտն­վել Հա­յոց՝ 19-20-րդ դա­րե­րի ող­բեր­գա­կան  ու հե­րո­սա­կան ի­րա­կա­նութ­յան մեջ:

Մես­րո­պն­ իր գոր­ծու­նեութ­յու­նը սկսել է դեռևս 1890-ա­կան­նե­րի կե­սե­րից։ Նախ մաս­նակ­ցել է Ս.­Թա­դե վան­քից դե­պի Եր­կիր զեն­քի փո­խադ­րութ­յան կար­ևոր գոր­ծին, ա­պա անց­նե­լով Եր­կիր՝ Վաս­պու­րա­կան-­Շա­տա­խի շրջա­ն, ա­վե­լի քան եր­կու տա­րի ե­ղել Վա­նա Իշ­խա­նի զի­նա­կից խմբա­պետ­նե­րից[2]։ Հե­տո կրկին Ա­րա­մի ու Վա­նա Իշ­խա­նի հանձ­նա­րա­րութ­յամբ տե­ղա­փոխ­վում Մա­կո­ւի հա­յաբ­նակ Քիշ­միշ­թե­փե գյու­ղը, և ս­տեղ­ծում դե­պի Եր­կիր զեն­քի փո­խադ­րութ­յան նոր ու­ղի՝ այս­տեղ ու­նե­նա­լով ան­փո­խա­րի­նե­լի դե­րա­կա­տա­րութ­յուն:

Նա մաս­նակ­ցել է Պարս­կաս­տա­նի Սահ­մա­նադ­րա­կան կռիվ­նե­րին՝ հա­մոզ­ված լի­նե­լով հա­յութ­յան հա­մար դրա կար­ևո­րութ­յու­նը։ Ա­ռա­ջին աշ­խար­հա­մար­տի հենց սկզբից ե­ղել է հայ­կա­կան կա­մա­վո­րա­կան 2-րդ ջո­կա­տում՝ հե­տա­խու­զա­կան խմբի հրա­մա­նա­տար, վաշ­տա­պետ:

Ա­պա շա­րու­նա­կե­լով իր կռի­վը վե­րածն­ված Հա­յաս­տա­նի մար­տա­դաշ­տե­րում, կարճ ժա­մա­նակ վա­յե­լե­լով ա­զատ, ան­կախ հայ­րե­նիք ու­նե­նա­լու բերկ­րան­քը, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան շրջա­նում` հա­տուկ պե­տա­կան հանձ­նա­րա­րութ­յուն­ներ կա­տա­րեց:

Հա­յաս­տա­նի խորհր­դայ­նաց­ման նա­խօ­րեին, խու­սա­փե­լու հա­մար ձեր­բա­կա­լութ­յու­նից, Ռու­բե­նի, Խմ­բա­պետ Մար­տի­րո­սի և­ այ­լոց հետ, Մես­րո­պը անց­նում է Լեռ­նա­հա­յաս­տան, որ­տեղ տար­բեր պա­տաս­խա­նա­տու պաշ­տոն­ներ է ստանձ­նել՝ Արևմտ­յան ճա­կա­տի հրա­մա­նա­տա­րի տե­ղա­կալ, Գե­ղար­քու­նի­քում Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ և­ այլն: Այս­պես, մինչև Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի ան­կու­մը, ո­րից հե­տո հա­զա­րա­վոր գաղթ­յալ­նե­րի հետ նա էլ ստիպ­ված 1921թ. հու­լի­սին հե­ռա­ցավ հայ­րե­նի­քից:

Եվ այդ­քան եր­կար ժա­մա­նակ, իր գի­տակ­ցա­կան կյան­քի մեծ մա­սը՝ թե՛ մար­տիկ, թե՛ գոր­ծիչ՝ Մես­րո­պը ան­խոնջ,  պա­տաս­խա­նա­տու կեր­պով կա­տա­րեց իր վրա դրված պար­տա­կա­նութ­յուն­նե­րը:

Մակ­վե­ցի Մես­րո­պը այն­քան սթափ միտք ու­ներ, որ չհա­վա­տաց բոլշ­ևիկ­յա­նի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի ստա­պա­տիր լո­զունգ­նե­րին, հետ չե­կավ ռուս-թուր­քա­կան խար­դա­վանք­նե­րով ծվեն-ծվեն ար­ված ու խորհր­դա­յնաց­ված, չէ­կա­յի լծի տակ հե­ծող Հա­յաս­տան՝ հաս­կա­նա­լով, որ բոլշ­ևիկ­յան Ռու­սաս­տա­նի կող­մից բռնա­կալ­ված ու սպան­դա­նոց դարձ­ված մի բուռ մնա­ցած Հա­յաս­տանն իր ե­րա­զած հայ­րե­նի­քը չէ։ Նա ինք­նա­կամ հրա­ժար­վեց Խորհր­դա­յին Հա­յաս­տան վե­րա­դառ­նա­լու գայ­թակ­ղութ­յու­նից և Հայ­րե­նի­քի կա­րո­տը ան­թե­ղած սրտում՝ քաշ­վեց Ի­րա­նի գրե­թե հա­յա­թափ ե­ղած Ուր­միա քա­ղա­քը ու մոտ 10 տար­վա քա­հա­նա­յա­կան ծա­ռա­յութ­յու­նից հե­տո մա­հա­ցավ ան­հայ­տութ­յան մեջ:

Ներ­կա­յաց­վող նյու­թե­րը, ո­րոնց մի զգա­լի մա­սը հրա­պա­րակ­վում է ա­ռա­ջին ան­գամ, խմբա­վոր­ված են։ Նախ՝ իր մա­սին գրութ­յուն­նե­րը՝ հու­շե­րը,  վկա­յութ­յուն­նե­րը, ա­պա՝ իր տա­րաբ­նույթ գրա­վածք­նե­րը՝ ինք­նա­կեն­սագ­րութ­յու­նը, նա­մակ­նե­րը, հու­շե­րը:

Եր­րորդ մա­սում ներ­կա­յաց­վում են քիչ լու­սա­բան­ված 1921թ. փետր­վար-ապ­րիլ ա­միս­նե­րին Գե­ղար­քու­նի­քում տե­ղի են ու­նե­ցած ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի, Նժ­դե­հի կող­մից Գե­ղար­քու­նի­քում Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ նշա­նակ­ված Մես­րո­պի գոր­ծու­նեութ­յան վե­րա­բե­րող ար­խի­վա­յին նյու­թեր, հրա­պա­րա­կում­ներ, այդ թվում՝ Թավ­րի­զում Նժ­դե­հի դա­տա­վա­րութ­յան առ­թիվ Մես­րո­պի, գնդա­պետ Գ.­Բեկ-­Զու­րաբ­յա­նի ան­տիպ ցուց­մուն­քնե­րը:

Գր­քի վեր­ջի մա­սում ներ­կա­յաց­վում են Մես­րո­պի լեռ­նա­հա­յաս­տան­յան գոր­ծու­նեութ­յան մա­սին մի քա­նի այլ ար­խի­վա­յին վա­վե­րագ­րեր:


[1] Մ.Բաբայան և այլք:

[2] «Երբ Լեռ­նա­պա­րի կազ­մա­կեր­պութ­յու­նը ծա­վալ­վեց, Իշ­խա­նը իր­մե զատ շրջուն եր­կու զին­ված խում­բեր ալ կազ­մեց, ո­րոնց­մե մե­կուն ղե­կա­վա­րութ­յու­նը հանձ­նեց Մակ­վե­ցի Մես­րո­պին»: Կոմս, «Իմ յուշերը»:

More From Author

Հնարավոր է՝ Ձեզ հետաքրքրի