Նոր գիրք․ “Կապանի ձեռագրերն ու գրչօջախները” (Ս․ Ջհանգիրյան)

Կա­պա­նը՝ որ­պես գրչօ­ջախ, ա­ռա­ջին ան­գամ ներ­կա­յաց­վում է սույն գրքում։ Աշ­խա­տութ­յու­նը նվիր­ված է Ս­յու­նի­քի միջ­նա­դար­յան գրչութ­յան կյան­քում յու­րա­հա­տուկ դեր ու ար­ժեք ու­նե­ցող գրչօ­ջախ­նե­րին և հի­շա­տա­կա­րան­նե­րին։…

Read More

Նոր գիրք․ “ՄԱԿՎԵՑԻ ՄԵՍՐՈՊ” (Աշոտ Սիմոնյան)

Գիր­քը ներ­կա­յաց­նում է կյան­քի գրե­թե կե­սը՝ մոտ ե­րեք տաս­նամ­յա­կը հա­յ­ ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րին անմ­նա­ցորդ նվի­րա­բե­րած մեր խո­նարհ հե­րոս­նե­րից մե­կի՝ Մես­րոպ Ա­վե­տիս­յա­նի, կամ ինչ­պես հայտ­նի էր…

Read More