Ժիրայր Միրումյան

Մահևանյան տոհմի վերաբերյալ մեր տեղեկությունները սուղ են: Պատմական աղբյուրներում նրանք հայտնի են Ջուրջանց[1] կամ Մահևանյան[2] տոհմանունով: Ստ....
Սյունիքի և Սյունի իշխանական տան 6-7-րդ դարերի պատմության վերաբերյալ աղբյուրագիտական տեղեկությունները սակավ են: Այդ ժամանակաշրջանի պատմական գլխավոր...
Գորիսի պետական համալսարանի դասախոս Ժիրայր Միրումյանը դասավանդում է Հին Արևելքի, Հին Հունաստանի և Հին Հռոմի պատմություն առարկաները։ Հայոց...
Ս­յու­նի­քը պատ­մա­կա­նո­րեն ա­ռանձ­նա­հա­տուկ դեր է խա­ղա­ցել հայ ժո­ղովր­դի պատ­մութ­յան մեջ: Ա­ռա­վե­լա­պես լի­նե­լով լեռ­նա­յին եր­կիր՝ այն զավ­թիչ­նե­րի ճա­նա­պար­հին...
Translate »