Day: 20.05.2023

Գիր­քը ներ­կա­յաց­նում է կյան­քի գրե­թե կե­սը՝ մոտ ե­րեք տաս­նամ­յա­կը հա­յ­ ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րին անմ­նա­ցորդ նվի­րա­բե­րած մեր խո­նարհ հե­րոս­նե­րից...
Translate »