Գորիսի թատրոնի սկզբնավորման պատմությունից (XIXդարակես-XX դարասկիզբ)

1870 թ. հիմնադրված գա­վա­ռա­կենտ­րոն Գո­րի­սը XIX դա­րի 80-ա­կան թվա­կան­նե­րին հա­ջոր­դած տա­րի­նե­րին ապ­րում էր սո­ցիալ-տնտե­սա­կան և կրթա-մշակութային աշ­խույժ կյան­քով:  Գո­րի­սի հա­սա­րա­կա­կան կյան­քում զգա­լի տե­ղա­շար­ժ ­կա­տար­վեց…

Read More