Գևորգ Ստեփանյան

1870 թ. հիմնադրված գա­վա­ռա­կենտ­րոն Գո­րի­սը XIX դա­րի 80-ա­կան թվա­կան­նե­րին հա­ջոր­դած տա­րի­նե­րին ապ­րում էր սո­ցիալ-տնտե­սա­կան և կրթա-մշակութային աշ­խույժ...
Շորին ձորի շարունակությունն է կազմում Ծակերի ձորը, որ գտնվում է ներկայիս Ըղջիյազու տարածքում: Ըղջիյազի բառը առաջացել է...
Գո­րիս քա­ղա­քի և շրջա­կա հայ­կա­կան գյու­ղե­րի հա­յութ­յան­ հա­մար փոր­ձութ­յուն­նե­րով լե­ցուն ժա­մա­նակ­ա­շրջան սկս­­վեց 1­90­5­ թ­. օ­գոս­տո­սին,­ ե­ր­բ­ Զան­գե­զու­րի...
Լո­րա­ձո­րի աչ­քի ընկ­նող բնա­կա­տեղիներից մե­կի` Լո­րի ա­նու­նով կոչ­ված հո­վի­տը բնա­կեց­ված է ե­ղել վա­ղա­գույն ժա­մա­նակ­նե­րից: Լոր գյու­ղի հյու­սի­սա­յին...
XX դարասկզբի հայ պարբերական մամուլի պատմության համապատկերում բացառիկ դերակատարություն է ունեցել ժամանակի ճանաչված մտավորականներից, մեծ մտահորիզոնի տեր...
Translate »