Day: 27.12.2023

(Հատվածներ Զ.Եօլեան, «Անցեալի յուշեր» գրքից) 2. Զաքար Խաչատուրի Տեր-Դավթյան, 43 տարեկան/1877-1920/, գորիսեցի, միջնակարգ կրթության տեր: Երկար տարիներ ապրել...
Translate »