Day: 14.10.2023

Կազմողներ՝ Աշոտ Սիմոնեան, Աղասի Ազիզեան Գրախօս՝ Պատմական գիտութիւնների դոկտոր, պրոֆեսոր Արարատ Յակոբեան Երեւան, 2023, 597 էջ Երկու...
Translate »