Էջեր Զանգեզուրի գոյամարտից (1920թ. հունվար-մարտ)

Սկիզբը՝ այստեղ Մաս II Հայտ­նի է, որ այդ ժա­­­մա­­­նա­­­կա­­­հատ­­վա­­­ծում Զանգեզուրի թուր­­քե­­­րով բնա­­­կեց­­ված ա­­­մե­­­նա­­­խիտ տա­­­րած­­քը Շուռ­­նուխ, Մազ­­րա, Նավ­­լու, Էյ­­վազ­­լար շրջանն էր, ա­­­վե­­­լի քան ե­­­րե­­­սուն գյու­­­ղեր,…

Read More

Խծաբերդի խոսվածքը (քերականություն)

Քերականական կարգերը, ձևերը հակիրճ բնութագրելիս հարմար է դյուրին դարձնելու համար գործածել խոսվածքի բառեր ու նախադասություններ՝ պահպանելով բարբառների գրության կանոնները: Հոլովում Հոգնակի մասնիկներ՝ էր —…

Read More

Էջեր Զանգեզուրի գոյամարտից (1920 թ. հունվար-մարտ)

Մաս I Հա­յաս­տա­նի Հան­­րա­­պե­­տու­­թյան պաշտ­պա­­նու­­թյան ամ­­րապնդման ու զար­­գաց­­ման հա­մար հան­րա­պե­տու­թյան սահ­ման­նե­րի ըն­դար­ձակ­ման խնդի­րը ի սկզբա­նե ու­նե­ցել է ռազ­մա­վա­րա­կան նշա­նա­կու­թյուն: Սա­­կայն հա­­րևան պե­­տու­­թյուն­­նե­­րի և հատ­­կա­­պես…

Read More

Դղդղնածակ և Որեն. Հարժիսի հրաշքները

Մ. Քումունց (ՖԲ էջ) Զարմանալի է, բայց փաստ է. Հարժիսը տարածաշրջանում հայտնի է ոչ միայն պատմահնագիտական վաղնջական շերտերով, այլև բառամթերքով: Այստեղ պահպանվել են ոչ…

Read More

Սյունիք: Պատմության այս օրը, կամ ինչ որ եղել՝ եղել է

  Բաթումիի պայմանագիրը չընդունած Անդրանիկը գաղթականությանը փրկելու համար սկզբում հույս ուներ Պարսկաստանով անցնել Միջագետք, որտեղ դաշնակիցներն էին: Դիլիջանից անցնելով Նախիջևան` նա իր «Հարվածող զորամասով»…

Read More

Թուրքիան և Հարավային Կովկասը. աշխարհաքաղաքական նոր իրողությունները XIX դարում

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ Երևան, 2021 թ. նոյեմբերի 18–21 ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտը 2021 թ. նոյեմբերի 18-21-ին անցկացնելու է «Թուրքիան և Հարավային Կովկասը. աշխարհաքաղաքական…

Read More

Հնդեվրոպական շերտի բառերը Սյունիք-Արցախ բարբառային բառապաշարում

(«Տարածական հարաբերություններ՝ տեղ, ձև, չափ» թեմատիկ խմբի մի քանի բառերի շուրջ)   Սյունիք-Արցախ բարբառային բառապաշարի քննությունը շարունակում է մնալ արդիական ոչ միայն պատմահամեմատական և…

Read More

Պատմական Սյունիքի Բաղք գավառի Շոռնոխ բնակավայրը (ստուգաբանության փորձ)

Բ.գ.թ., դոցենտ Մ. Քումունց Աղբյուրը՝ «Էջմիածին» հանդես Ընդհանուր տեղեկություններ և տեղանվան տարբերակներ  Շուռնուխ գյուղը գտնվում է հայոց գրչության խոշոր կենտրոններից մեկի՝ «Էջմիածնի Ավետարանի» գրչության…

Read More