Դարձվածների իմաստային-ոճական արժեքը Ս․ Այվազյանի “Տուր ձեռքդ, կյանք” վիպակում

Հա­րա­զատ բնօր­րա­նի՝ ­Զան­գե­զու­րի կեն­սա­տու բնաշ­խար­հից են ծնունդ ա­ռել Ս. Այ­վազ­յա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը: Ն­րա «­Տուր ձեռքդ, կյանք» վե­պը գե­ղար­վես­տա­կան ամ­փո­փումն է հե­ղի­նա­կի տե­սած ու ապ­րած կյան­քի,…

Read More