Month: Մայիսի 2017

Հա­րա­զատ բնօր­րա­նի՝ ­Զան­գե­զու­րի կեն­սա­տու բնաշ­խար­հից են ծնունդ ա­ռել Ս. Այ­վազ­յա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը: Ն­րա «­Տուր ձեռքդ,...
Ար­դի գրա­կան հա­յե­րե­նը պատ­մա­կան զար­գաց­ման, մշակ­ման ու կա­տա­րե­լա­գործ­ման, գրա­կան ժա­ռան­գոր­դութ­յան, ար­տա­քին ու ներ­քին ազ­դակ­նե­րի...