Month: Մայիսի 2017

[quote font_size=”13″ font_style=”italic” bgcolor=”#ff7c12″ color=”#160101″ bcolor=”#1700fc” arrow=”no”]Գորիսի պետական համալսարանի իրավագիտության ամբիոնի նախաձեռնությամբ ս/թ մայիսի 5-ին տեղի ունեցավ...
Հա­րա­զատ բնօր­րա­նի՝ ­Զան­գե­զու­րի կեն­սա­տու բնաշ­խար­հից են ծնունդ ա­ռել Ս. Այ­վազ­յա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը: Ն­րա «­Տուր ձեռքդ, կյանք» վե­պը գե­ղար­վես­տա­կան...
Հայե­րեն ճան­դար-ի բա­ռի հիմ­նա­կան ի­մաստն է՝ ‘­սո­սի, չի­նար’։ Այն վ­կայ­ված է Ե­ղի­շեին վե­րագր­վող «Ա­րա­րա­ծոց մեկ­նու­թիւ­ն» եր­կում, ո­րը...
Ար­դի գրա­կան հա­յե­րե­նը պատ­մա­կան զար­գաց­ման, մշակ­ման ու կա­տա­րե­լա­գործ­ման, գրա­կան ժա­ռան­գոր­դութ­յան, ար­տա­քին ու ներ­քին ազ­դակ­նե­րի արդ­յուն­քում ձևա­վոր­ված մի...
1992 թվականի գարնանը Բերդաձորի ջոկատներից մեկի կազմում մեկնեցի Արցախ: Վերադառնալով Երևան՝ այն ժամանակ լույս տեսնող «Ուրբաթ» թերթում...
Translate »