Day: 16.05.2017

Ար­դի գրա­կան հա­յե­րե­նը պատ­մա­կան զար­գաց­ման, մշակ­ման ու կա­տա­րե­լա­գործ­ման, գրա­կան ժա­ռան­գոր­դութ­յան, ար­տա­քին ու ներ­քին ազ­դակ­նե­րի արդ­յուն­քում ձևա­վոր­ված մի...
Translate »