Զանգեզուր տեղանվան ստուգաբանության շուրջ

Տեղանունների ստուգաբանու­թյունը միշտ էլ կարևորվում է ոչ միայն լեզվաբանական, այլև պատմաաշխարհագրական, ինչպես նաև քաղաքական տեսան­կյուններից: Զանգեզուր տեղանվան ստուգաբանու­թյունը, ինչպես երևում է, մտահոգել է պատմաբան-բանասերների…

Read More