Month: Մարտի 2017

Զան­գե­զու­րի սահ­մա­նա­մերձ շրջան­նե­րում Հայոց ազատա­մարտի նշանավոր ռազմիկ Սեբաստացի Մուրադի գլխավորած զանգեզուրյան մարտական ուժերի հուժ­կու...
  Ս­յու­նի­քը պատ­մա­կա­նո­րեն ա­ռանձ­նա­հա­տուկ դեր է խա­ղա­ցել հայ ժո­ղովր­դի պատ­մութ­յան մեջ: Ա­ռա­վե­լա­պես լի­նե­լով լեռ­նա­յին...
«Եթե կորցնենք Արցախը, կշրջենք մեր պատմության վերջին էջը»:    Բնությունը Քաշաթաղում արդեն զարթոնք է...
Մհեր Քումունց Բ․գ․թ․, դոցենտ Գորիսի պետական համալսարան Զոհրաբ Ըռքոյան ԼՂՀ Քաշաթաղի շրջանի «Մերան» թերթի...