Լեզվաբանություն

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ, ՁԵՌԱԳԻՐ 7822 Առաքել Գրիչհեղինակ [վ. Կոստանդեանցի], Թվական 1858-1868 Գտչայ վանք ԱՐՑԱԽԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ Գրաբարից աշխարհաբար թարգմանեց բ.գ.դ., պրոֆեսոր Է. Մկրտչյանը...
Ար­դի հա­յե­րե­նի բար­բառ­նե­րի խորն ու բազ­մա­կող­մա­նի ու­սում­նա­սի­րու­թյու­նը մեծ նշա­նա­կու­թյուն ու­նի հա­յա­գի­տութ­յան հա­մար: Դա կար­ևոր է հատ­կա­պես լեզ­վի...
Գորիսի պետական համալսարանի դասախոս Ժիրայր Միրումյանը դասավանդում է Հին Արևելքի, Հին Հունաստանի և Հին Հռոմի պատմություն առարկաները։ Հայոց...
Հա­րա­զատ բնօր­րա­նի՝ ­Զան­գե­զու­րի կեն­սա­տու բնաշ­խար­հից են ծնունդ ա­ռել Ս. Այ­վազ­յա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը: Ն­րա «­Տուր ձեռքդ, կյանք» վե­պը գե­ղար­վես­տա­կան...
Հայե­րեն ճան­դար-ի բա­ռի հիմ­նա­կան ի­մաստն է՝ ‘­սո­սի, չի­նար’։ Այն վ­կայ­ված է Ե­ղի­շեին վե­րագր­վող «Ա­րա­րա­ծոց մեկ­նու­թիւ­ն» եր­կում, ո­րը...
Ար­դի գրա­կան հա­յե­րե­նը պատ­մա­կան զար­գաց­ման, մշակ­ման ու կա­տա­րե­լա­գործ­ման, գրա­կան ժա­ռան­գոր­դութ­յան, ար­տա­քին ու ներ­քին ազ­դակ­նե­րի արդ­յուն­քում ձևա­վոր­ված մի...
Տեղանունների ստուգաբանու­թյունը միշտ էլ կարևորվում է ոչ միայն լեզվաբանական, այլև պատմաաշխարհագրական, ինչպես նաև քաղաքական տեսան­կյուններից: Զանգեզուր տեղանվան...
 Գորիս տեղանվան ծագման և ստուգաբանության վերաբերյալ կարծիքներ բավականին շատ են, բայց գիտական և հանգամանալից քննություն դեռևս չի...
Մենք գիտենք, որ Քարահունջ գյուղատեղի Ս. Օրբելյանը նշում է  ոչ թե Հաբանդ գավառում, այլ Ծղուկում: Բայց այսօր...
Translate »