Մհեր Քումունց

Մ․ Քումունց Ար­դի հա­յե­րե­նի բար­բառ­նե­րի խորն ու բազ­մա­կող­մա­նի ու­սում­նա­սի­րու­թյու­նը մեծ նշա­նա­կու­թյուն ու­նի հա­յա­գի­տութ­յան հա­մար:...
Մհեր Քումունց Հրայր Պետրոսյան Տաթ­ևի կամ Ցա­քու­տի ջրանց­քը միջ­նա­դա­րի ջրա­շի­նա­րա­րա­կան ե­զա­կի և հայտ­նի կա­ռույց­նե­րից...
Բ․գ․թ․, դոցենտ Մ․ Քումունց /Համակողմանի վերլուծական քննություն/ Տեղանունների ստուգաբանու­թյունը միշտ էլ կարևորվում է ոչ...
Մհեր Քումունց Բ․գ․թ․, դոցենտ Գորիսի պետական համալսարան Զոհրաբ Ըռքոյան ԼՂՀ Քաշաթաղի շրջանի «Մերան» թերթի...
Մ. Քումունց /Սեղմագիր/ Սընդու||սունդու||սինդի||սինդու||սո̈ւնդո̈ւ||սընդո̈ւ: Սյունիք-Արցախ բարբառային տարածքում հանդիպող, տարբեր հնչողությամբ այս բառը Գ. Ջահուկյանը...
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial