Categories Զանազան

Հայաստանի մեջ Հայաստան

Մ. Քումունց Արևմտյան Հայաստանի հրաշալիքների մասին խոսելիս չեմ կարող չանդրադառնալ կենդանի այն հուշարձաններին, ովքեր կան, ապրում ու արարում են այնտեղ: Արմենը և Սերոբը ծնվել…

Read More
Categories Զանազան

Թողած Կարսը…

Այստեղ նաիրյանն է նազում… Վ. Տերյան Հիմա մեր պատմությանը ներկա ու հայրենիքի գրկում՝ երազում ենք մեր պատմությունն ու հայրենիքը: Եղանք Կարսում. հրաշալի քաղաք. «Նաիրյան…

Read More

Միակազմ նախադասությունները Հ. Սահյանի «Ինձ բացակա չդնեք» ժողովածուում

Գլխավոր նկարը՝ Դավիթ Քոչունցի Միակազմ նախադասու­թյունները մեր լեզվամտածողու­թյան դրսևորումներից են և հայոց լեզվի զարգացման յուրաքան­չյուր ժամանակահատվածում ունեցել են իրենց դրսևորման զանազան ձևերն ու միջոցները:…

Read More

Միֆակիրառումը Սերո Խանզադյանի «Հորս հետ և առանց հորս» ինքնակենսագրական վիպակում

Գ­րա­պատ­մա­կան զար­գաց­ման ըն­թաց­քում միֆ և գ­րա­կա­նութ­յուն կա­պը տար­բեր փու­լե­րում տար­բեր դրսևո­րում­ներ է ու­նե­ցել: Մի­ֆա­կի­րառ­ման բնույ­թը հատ­կա­պես ու­շագ­րավ է 20-րդ դա­րի գրա­կա­նութ­յան մեջ, որ­տեղ հա­ճախ…

Read More

Դարձվածքների իմաստային-կառուցվածքային դրսևորումները Գորիսի բարբառում

Մարթա Զաքարյան Գիտ. ղեկավար՝ Էդիտա Կարապետյան /ԳՊՀ/ Դարձվածքների հարուստ գանձարան ունի Գորիսի բարբառը, և սույն աշխատանքի նպատակը հենց այդ գանձարանում տեղ գտած հետաքրքրական իրողությունների…

Read More

Ղ. Փարպեցին՝ Մ. Խորենացու մասին

Ղ. Փարպեցին առաջին մատենագիրն է, որ հավաստում է Մովսես Խորենացու՝ Սյունիքում ապրած∗ լինելու մասին: Մեջբերում ենք երկու կարևոր հիշատակում՝ «Եվ այնուհետև ձանձրացած խառնաշփոթությունների չարչարանքներից,…

Read More

Դևի հումանիստական կեղմերը Գորիսում գրի առնված երկու հեքիաթում

1835 թ. լույս է տես­նում Հա­կոբ Գ­րի­մի «­Գեր­մա­նա­կան ա­ռաս­պե­լա­բա­նութ­յուն» աշ­խա­տութ­յու­նը, ո­րով էլ հա­մե­մա­տա­կան լեզ­վա­բա­նութ­յան հետ գրե­թե միա­ժա­մա­նակ ա­ռա­ջա­նում է հա­մե­մա­տա­կան ա­ռաս­պե­լա­բա­նութ­յու­նը: Հա­մե­մա­տա­կան լեզ­վա­բա­նութ­յան ա­ռա­ջաց­մամբ…

Read More

Ոմն աղքատի հրաշք պատմություն

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ, ՁԵՌԱԳԻՐ 7822 Առաքել Գրիչհեղինակ [վ. Կոստանդեանցի], Թվական 1858-1868 Գտչայ վանք ԱՐՑԱԽԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ Գրաբարից աշխարհաբար թարգմանեց բ.գ.դ., պրոֆեսոր Է. Մկրտչյանը ԱՐՑԱԽԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ /հատված/ Ոմն աղքատ բնակվում էր…

Read More

Հայաստանի բարենորոգման հիմնահարցերն ըստ Րաֆֆու

19-րդ դարի հայ նշանավոր վիպասան, հրապարակախոս և ազգային-հասարակական գործիչ Րաֆֆին մշտասևեռուն ուշադրությամբ հետևում էր Հայկական հարցի շուրջ ընթացող զարգացումներին։ Նա իր դիտարկումներն ու մտածումները…

Read More

Հովսեփ Էմինի /1726-1809/ բնաիրավական, իրավաքաղաքական հայացքները, Էմինը՝ որպես բնական իրավունքի հայկական դպրոցի հիմնադիր

[quote font_size=”13″ font_style=”italic” bgcolor=”#ff7c12″ color=”#160101″ bcolor=”#1700fc” arrow=”no”]Գորիսի պետական համալսարանի իրավագիտության ամբիոնի նախաձեռնությամբ ս/թ մայիսի 5-ին տեղի ունեցավ XVIII-րդ դարի 70-80-ական թվականներին ստեղծված իրավաքաղաքական մտքի…

Read More