Month: Նոյեմբերի 2019

ԻՆՉՊԵ՞Ս Է ԱՌԱՋԱՑԵԼ ՄԱՅՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱՎՈՐ ՏՈՀՄԻՍ ՓՈԹԸ՝ ԼՂԱՐԻՆ…/երկրորդ տարբերակ՝ հավաստին/ Երանի բոլոր փոթերը ժողովուրդը...
[testimonial image=”http://www.sarc.am/wp-content/uploads/2019/11/61694079_1348580495288960_3171761291429675008_o.jpg” name=”Սուսաննա Բաբաջանյան” title=”«Քոմենթը երկարեց, փոքր-ինչ էլ շեղվեց, անցավ քիչ խոսվող հարթակ, բերեցի...
բ.գ.թ., դոցենտ՝ Մ. Քումունց Վերջին շրջանում ՀՀ կրթության և գիտության բնագավառում նախաձեռնվող բարեփոխումները օր...