Month: Հունիսի 2019

Մ.Ս. Քումունց Տպագրված է՝ ԴՊՐԱՏՈՒՆ Հասարակական գիտությունների հանդեսում Անգյա̈լ բառը բարբառագիտական աշխատություններում նշվում է...