Month: Հուլիսի 2017

Գլխավոր նկարը՝ Դավիթ Քոչունցի Միակազմ նախադասու­թյունները մեր լեզվամտածողու­թյան դրսևորումներից են և հայոց լեզվի զարգացման...
Գ­րա­պատ­մա­կան զար­գաց­ման ըն­թաց­քում միֆ և գ­րա­կա­նութ­յուն կա­պը տար­բեր փու­լե­րում տար­բեր դրսևո­րում­ներ է ու­նե­ցել: Մի­ֆա­կի­րառ­ման...
1835 թ. լույս է տես­նում Հա­կոբ Գ­րի­մի «­Գեր­մա­նա­կան ա­ռաս­պե­լա­բա­նութ­յուն» աշ­խա­տութ­յու­նը, ո­րով էլ հա­մե­մա­տա­կան լեզ­վա­բա­նութ­յան...
ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ, ՁԵՌԱԳԻՐ 7822 Առաքել Գրիչհեղինակ [վ. Կոստանդեանցի], Թվական 1858-1868 Գտչայ վանք ԱՐՑԱԽԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ Գրաբարից աշխարհաբար թարգմանեց բ.գ.դ.,...
   Զոհրաբ Ըռքոյան Որոտան գետի ներքին ավազանը ևս 18-20-րդ դարերում հայաթափվեց: Խորհրդային տարիներին ստեղծված...