Եփրեմ Ա Ձորագեղցի կաթողիկոսի այցը Բռնակոթ

Բռնակոթը գտնվում է Սիսիանից 7 կմ արեւմուտք: Այն Սյունիքի նշանավոր մելիքական կենտրոններից էր: Գյուղը հանրահայտ է ինչպես իր հուարձաններով, եկեղեցիով, պատմությամբ, այլեւ իր նշանավոր…

Read More

Գորիսի թատրոնի սկզբնավորման պատմությունից (XIXդարակես-XX դարասկիզբ)

1870 թ. հիմնադրված գա­վա­ռա­կենտ­րոն Գո­րի­սը XIX դա­րի 80-ա­կան թվա­կան­նե­րին հա­ջոր­դած տա­րի­նե­րին ապ­րում էր սո­ցիալ-տնտե­սա­կան և կրթա-մշակութային աշ­խույժ կյան­քով:  Գո­րի­սի հա­սա­րա­կա­կան կյան­քում զգա­լի տե­ղա­շար­ժ ­կա­տար­վեց…

Read More

«Շոր ջուր» աղբյուրի հայտնաբերման պատմությունից

Շորին ձորի շարունակությունն է կազմում Ծակերի ձորը, որ գտնվում է ներկայիս Ըղջիյազու տարածքում: Ըղջիյազի բառը առաջացել է աղու-ջուր-յազ բառերից: Շոր ջուրը սկիզբ է առնում…

Read More

Հայ-թաթարական ընդհարումները Գորիսում և Ներսես վրդ. Մելիք-Թանգյանը (1905 թ.)

Գո­րիս քա­ղա­քի և շրջա­կա հայ­կա­կան գյու­ղե­րի հա­յութ­յան­ հա­մար փոր­ձութ­յուն­նե­րով լե­ցուն ժա­մա­նակ­ա­շրջան սկս­­վեց 1­90­5­ թ­. օ­գոս­տո­սին,­ ե­ր­բ­ Զան­գե­զու­րի գա­վա­ռում սկիզբ ա­ռան հայ-թա­թա­րա­կա­ն­ ընդ­հա­րում­նե­րը:­ Հաշ­վի առն­­ե­լով…

Read More

Գետաթաղ գյուղի պատմությունից (համառոտ ակնարկ)

Լո­րա­ձո­րի աչ­քի ընկ­նող բնա­կա­տեղիներից մե­կի` Լո­րի ա­նու­նով կոչ­ված հո­վի­տը բնա­կեց­ված է ե­ղել վա­ղա­գույն ժա­մա­նակ­նե­րից: Լոր գյու­ղի հյու­սի­սա­յին եզ­րին, «Շլո­րուտ վայ­րում», բլրի վրա պահ­պան­վել է…

Read More

Անվանի մանկավարժն ու Սյունաց աշխարհի պարբերական մամուլի հիմնադիրը. Սիմեոն-Տեր Մինասյան

XX դարասկզբի հայ պարբերական մամուլի պատմության համապատկերում բացառիկ դերակատարություն է ունեցել ժամանակի ճանաչված մտավորականներից, մեծ մտահորիզոնի տեր Սիմեոն Տեր-Մինասյանը: Նրա ավանդը նշանակալի է եղել…

Read More