1827թ. նկարագրող քարտեզում Գորիսն արդեն շրջկենտրոն էր

1827թ. նկարագրող քարտեզում Գորիսն արդեն շրջկենտրոն էր՝ իր շրջակա թաղամասերով. ահա Գորիսի 1820-30-ական թվականների նկարագրությունից. «Գորիս բնակավայրը ընկած է խոր կիրճում: Այս կիրճը ուշագրավ…

Read More

Զանգեզուր գավառի և Գորիս գավառակենտրոնի ստեղծման պատմությունը (XIX դար)

Պատմում են, որ իբր գավառապետ Կարաևը շքախմբով շրջելէ ողջ Զանգեզուրը և լուսնյակ գիշերով ընտրել Գորիս գյուղի դիմացի տափարակը, ուր սովորաբար տեղի էին ունենում տոնավաճառներ…

Read More

Մաղանջուղ — «քարայրների երկիր»

Նշանակությունը և արժևորումը Մաղանջուղ հին գյուղը բավականին հետաքրքիր է ոչ միայն իր պատմությամբ, այլև պատմական և բնական նշանակությամբ: Այն կարող է նշանակալից լինել զբոսաշրջության…

Read More

Եկեղեցի, որի կառուցումը տևել է 100 տարի

Գորիսը հիմնադրվել է 1870 թվականին և համարվել է Ելիզավետպոլի նահանգի Զանգեզուր գավառի կենտրոն: 1885 թվականին Ռուսական կայսրության կողմից ստացել է քաղաքի կոչում: Ըստ պատմաբան…

Read More

Գորիսի թատրոնի սկզբնավորման պատմությունից (XIXդարակես-XX դարասկիզբ)

1870 թ. հիմնադրված գա­վա­ռա­կենտ­րոն Գո­րի­սը XIX դա­րի 80-ա­կան թվա­կան­նե­րին հա­ջոր­դած տա­րի­նե­րին ապ­րում էր սո­ցիալ-տնտե­սա­կան և կրթա-մշակութային աշ­խույժ կյան­քով:  Գո­րի­սի հա­սա­րա­կա­կան կյան­քում զգա­լի տե­ղա­շար­ժ ­կա­տար­վեց…

Read More

Հայ-թաթարական ընդհարումները Գորիսում և Ներսես վրդ. Մելիք-Թանգյանը (1905 թ.)

Գո­րիս քա­ղա­քի և շրջա­կա հայ­կա­կան գյու­ղե­րի հա­յութ­յան­ հա­մար փոր­ձութ­յուն­նե­րով լե­ցուն ժա­մա­նակ­ա­շրջան սկս­­վեց 1­90­5­ թ­. օ­գոս­տո­սին,­ ե­ր­բ­ Զան­գե­զու­րի գա­վա­ռում սկիզբ ա­ռան հայ-թա­թա­րա­կա­ն­ ընդ­հա­րում­նե­րը:­ Հաշ­վի առն­­ե­լով…

Read More