Day: 16.01.2022

Գե­ղար­վես­տա­կան ար­ձա­կի խոս­քի կար­ևոր հատ­կա­նիշ­նե­րը ոչ միայն զուտ հա­մե­մա­տութ­յուն­նե­րի, դար­ձույթ­նե­րի, փա­խա­բե­րութ­յուն­նե­րի և­ ո­ճա­կան այլ ձևե­րի ա­ռատ կի­րա­ռութ­յունն...
Translate »