Խնձորեսկ. պատմաաշխարհագրական համառոտ ակնարկ

Spread the love

Թե՛ Հին Խնձորեսկը  և թե՛ նորը`   XX դարի   50-ական թվականներին  տեղափոխված,  գտնվում են պատմական Սյունիք  աշխարհի Մեծ Հայքի  15 նահանգներից   մեկի`   Հաբանդ[1]  գավառի  (հետագայում   ՀԽՍՀ  Գորիսի  շրջանի. ներկայիս   Սյունիքի   մարզի) տարածքում`  ՀՀ հարավ-արևելյան մասում: Հին  Խնձորեսկը   գտնվում է   արևմուտքից   արևելք   մոտ   3կմ  երկարությամբ   ձգվող լեռնահովտի  աջ ու ձախ եզրերին.  կտրտված  խորը   ձորահովիտներով,  շրջապատված  ժայռազանգվածներով:  Աչքի  է ընկնում  բարեխառը  կլիմայով ու բերքառատությամբ: Հին  Խնձորեսկն   ունեցել  է  դժվարամատչելի  ճանապարհներ` ըստ   էության   արահետային:  Ունեցել է  մի  շարք   հայտնի  բնական  աղբյուրներ, որոնց  մի  մասը  պահպանվել է: Խորհրդային  տարիներին  հիմնական  ճանապարհները  վերակառուցվել, բարեկարգվել են, դարձել  անհամեմատ  մատչելի`  այդ թվում սայլային   և ավտոմոբիլային  տրանսպորտի  համար:  Նոր Խնձորեսկը   գտնվում է   Հին   Խնձորեսկից   2-3 կմ արևելք`  հեռավորության վրա Գորիս   քաղաքից  8 կմ արևելք` Գորիս-Ստեփանակերտ   խճուղուց   աջ` խոր  ձորի  զառիթափ  լանջերին   և սարահարթի  վրա: Խորհրդային   տարիներին  կառուցվել են մշակութային   և  այլ   օբյեկտներ`  դպրոցներ`   հանրակրթական  և երաժշտական, մշակույթի   տուն, հիվանդանոց,  գործարան և  այլն: Ունեցել   է   խոշոր  կոլեկտիվ տնտեսություն`  1928-29թթ.-ից, հետագայում`  1976 թվականից`  պետական տնտեսություն`   10 հազարից   ավելի  մանր եղջերավոր  անասուններից   և մի  քանի հազար   խոշոր  եղջերավոր  անասուններից  բաղկացած ֆերմաներ: Մշակվել են բազմաբնույթ  գյուղատնտեսական  կուլտուրաներ: Խնձորեսկի կոլեկտիվ  և պետական տնտեսությունները  հատկապես զարգացում  են ապրել նրա երկարամյա  վաստակաշատ ղեկավար, ՀԽՍՀ ԳԽ-ի մի շարք գումարումների   պատգամավոր Միրաք Բունիաթի Համբարձումյանի (Թելունցի), հետագայում նաև Հայկ Ալեքսանյանի, Վազգեն  Բաղդագյուլյանի, Շամխալ Մանվելյանի, Միշա Ղալդունցի և մյուսների ղեկավարման տարիներին: Գյուղում կառուցվել են քարաշեն երկհարկանի տներ, փողոցներ, անցկացվել  էլեկտրական լուսավորություն. շուրջ      9 կմ. հեռավորությունից  խմելու ջուր է բերվել` խողովակաշար անցկացվել գյուղ ևն:

Ճշգրիտ որոշել Խնձորեսկի (Հին) տարիքը` դժվար է, ինչպես և դժվար է Հայկական լեռնաշխարհի, անշուշտ, նաև Սյունիքի հնագույն բնակավայրերի տարիքը որոշելը: Ակնհայտ է, սակայն, որ Հայկական լեռնաշխարհի մյուս բնակավայրերի`  հնավայրերի պես Խնձորեսկը ևս մարդկության հնագույն բնակավայրերից է. մասնավորապես դրա օգտին է խոսում նրա երկրաբանական կառուցվածքը, դիրքը, քարանձավային համակարգը և այլն: Իսկ գիտական տվյալներով ընդունված է ասել, որ “homo habilis“–ը` աշխատանքի  գործիքներ պատրաստելու  ունակ մարդը, ծագել կամ առանձնացել է կենդանական աշխարհի մյուս ներկայացուցիչներից   շուրջ   երեք   միլիոն  տարի     առաջ (կան նաև այլ թվեր` 1-ից 3 միլիոն,  նաև` անգամ, 100-150 միլիոն  և ավելի  տարիներ առաջ, ևն): Հայտնի  է, նաև  որ Հայկական լեռն  աշխարհը,  որի մի մասն էլ կազմում  է Սյունիքը, Սյունիքի   մեջ մտնող Խնձորեսկը  և մյուս., հնագույն քաղաքակրթությունների`  Աքքադի, Շումերի,Բաբելոնի  սահմանակիցն`  հարևանն էր և պատահական չէ, որ Միջագետքում   տեղի  ունեցած` սկզբնավորված, համաշխարհային  ջրհեղեղից  հետո   նրա   բնակիչներն   ապաստանել են Հայկական լեռնաշխարհում՝  նրա հարավում  գտնվող Արարադ (և ոչ թե Մասիս- Արարատ)  կամ Արարատ-Մասիս  լեռան վրա` որը Նոյի   մասին, ինչպես նաև  ջրհեղեղի  մասին  հիշատակող  հին շումերական առասպելների պատմական   հենքն  է   դարձել: Հայկական լեռնաշխարհում  տոհմացեղային   և ցեղային-պետական միավորումների   (Արատտա,  Արմանի)  մասին  տեղեկությունները  գիտնականները  վերագրում  են մ.թ.ա  3-րդ   հազարամյակին:

Ավելի  ուշ   Խնձորեսկը   հիշատակվում   է` տարբեր   առիթներով  հայ պատմիչների  երկերում: Այսպես   օր.` Ստեփանոս   Օրբելյանը  (13-րդ դարի  երկրորդ   կես   և   14-րդ  դարի   սկիզբներ)   Խնձորեսկը    (նաև Խնձորեակ, Խնծորեկ  ևն)  հիշատակում   է Սյունիքի   Հաբանդ  գավառի   կազմում  (Տե՛ս Ստեփանոս  Օրբելյան,  Սյունիքի   պատմություն,  «Սովետական գրող» հրատ., Երևան, 1986, էջ 399): Դա  Հաբանդի 59 գյուղերից  մեկն էր: Դրանից  ավելի  ուշ Աբրահամ  Կրետացի   հայոց    կաթողիկոսը  Մուղանի   դաշտավայրում  Նադիր  Շահի  թագադրությանը  մասնակցելուց   հետո  վերադառնալով  Էջմիածին  (1736թ.). անցնելով  Խնձորեսկով  արժեքավոր  տեղեկություններ  է   հաղորդում  Խնձորեսկի մասին`  մասնավորապես,  նշելով  որ Խնձորեսկը  (բնագրում`  Խնծորեկ) գտնվում է «քարաժեռ լերանց մեծամեծաց» մեջ, ունի»անբավ  բարձրություն»,  «նեղանցուկ ճանապարհներ», մարդիկ   բնակվում  են  ժայռափոր  բնակավայրերում`  որտեղ բարձրանում  էին թոկով`  պարանով  և  այլն: Ըստ Կրետացու  Խնձորեսկը  շատ բնակիչներ, տներ է ունեցել, սակայն բնակիչներից  շատերը  զոհվել են օսմանյան թուրքերի  և քրդական ցեղերի  հետ կռիվներում  և ներկայումս`  Կրետացու  ժամանակ, ընդամենը  մոտ 500 կամ ավելի  պակաս տուն ուներ  Խնձորեսկը.  «Իսկ տունք նոցա (Խնձորեսկի-Մ. Թ.) քանդեալք  էին ‘ի զօրաց úսմանցոց և ‘ի գող աւազակ Քրդաց Ղարայչօռլուոց:  Նախ կային ԵՃ (500-Մ. Թ.) տուն[2] ‘ի Խնծորեկ գեղն, բայց այժմ   սակաւացեալք   էին` զի բազում սպանեալք   էին   ‘ի   Թուրքաց.  քանզի Փաշայք զօրօք իւրեանց քանիցս եկեալ էին ‘ի վերայ  նոցա, և ոչ կարացին մուտ առնել, այլ պատերազմեալ  ընդ միմեանս` յետ դառնային ամօթով…» (Տե՛ս Աբրահամ  Կրետացւոյ Պատմագրութիւն անցիցին իւրոց և Նատր-Շահին  պարսից, ՌՅԺԹ-1870,  Ի տպարանի սրբոյ   կաթողիկե — Էջմիածնի,  Ի Վաղարշապատ, էջ 74-75): Կրետացու տեղեկությունն այն  մասին, որ թշնամիները` տվյալ դեպքում մահմեդականները ոչ  մի անգամ չեն կարողացել մտնել Խնձորեսկ, նրա բնակիչների  հերոսական դիմադրության, պայքարի շնորհիվ, անկասկած  արժեքավոր է: Պատահական չէ նաև, որ Պետրոս I-ի  Պարսկական  (կամ  Կասպիական)  արշավանքով   ոգեշնչված Սյունիքի և Արցախի 1722-1730թթ ազատագրական պայքարի տարիներին ևս Խնձորեսկն  այդ պայքարի հենակետերից էր[3]: Անշուշտ ցավալի դեպք էր հայ ազատագրական շարժման  հայտնի գործչի, հաղթանակած զորավարի` Մխիթար Սպարապետի սպանությունը Խնձորեսկում, հավանաբար թուրք  գործակալների հրահրմամբ (Տե՛ս Դավիթ Բեկ կամ Ընտիր  պատմություն պատերազմացն Ղափանցոց, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1992, էջ 76-77), սակայն, բնականաբար, դա չի կարող ստվեր գցել այդ գյուղի, նրա բնակիչների հերոսական պատմության վրա: Ի դեպ «Դավիթ Բեկի…» պատմությունում կամ  «Ընտիր պատմություն…»-ում Խնձորեսկը նշված է «Խնծորէսք»  և «Խնձորէկ» անվանումներով (էջ 77, 108): Ղևոնդ Ալիշանի «Սիսական» — ում նշվում է «Խնձորեսկ»[4]: Ուշագրավ է նաև այն փաստը, որ Մեծ Հայքի «Բարձր Հայք» նահանգում` Երզնկայի. Էրզրումի գավառներում Խնձորեկ, Խնձորիկ և այլն` նման անուններով   6 գյուղ  է  հայտնի: Խնձորեսկ  անունով գյուղ է հայտնի Էրզրումի նահանգի Երզնկայի գավառում, Բոլոմորի գավառում, Խնձորեք անունով` Բիթլիսի նահանգում, Սասունի Փսանք գավառակում: Դա բավական տարածված անուն է և չի բացառվում ծագումնաբանական ազգակցությունն Արևմտահայ և Արևելահայ անվանումների  միջև[5]: Խնձորեսկը[6] հետագա տարիներին, անշուշտ, համալրվել է ռուս-պարսկական, ռուս-թուրքական պատերազմների արդյունքում Արևելյան Հայաստան գաղթած հայերով (հատկապես 1826-28, 1828-29թթ.՝ պատերազմների արդյունքում), բայց նրա բնիկներին ու «նորաբնակներին»   առանձնացնելն   անպտուղ  գործ է…

Խնձորեսկը, որքանով ես կարող եմ իմ դիտարկումներով  գնահատել, ազգային-ազատագրական պայքարում իրոք  միշտ էլ ակտիվ դեր է ունեցել. գյուղին, նրա բնակիչներին  հատուկ է ըմբոստությունը, հոգեբանական առումով նրանց պատմությունը գերազանցապես բնութագրվում   է երկու  հիմնական ուղղություններով` ազատագրական պայքար և  հանրային մտածողություն (այս վերջինը մենք կանվանենք  աստվածաշնչային, կոմունիստական. թե ինչ. դա ես զգացել  եմ): Խնձորեսկի ինքնատիպ դրական գծերից պետք է համարել  սեփական հողին կառչած մնալը. եթե ամբողջ   հայ ժողովուրդն  այս տարիներին փախչում է սեփական երկրից` արդեն  ունենք 1 միլիոնից ավելի արտագաղթողներ և շարունակվող  արտագաղթ, Խնձորեսկում ընդհանուր առմամբ նման երևույթ  չկա. ըստ երևույթին ի տարբերություն մեր ժողովրդի մյուս  հատվածների նրանք հասկանում են, որ ոչ թե ժողովուրդը  պետք է փախչի սեփական, այսօր արդեն «անկախ» երկրից,  այլ պետք է մի քանի մեղավորներին քշի երկրից` նրանց, ովքեր երկիրն ու ժողովուրդին հասցրել են այս վիճակին…

Ըստ տեղեկությունների՝ Խնձորեսկն արդեն 20-րդ դարի  սկիզբներին ունեցել է շուրջ 1800 տուն 8300 բնակիչներով[7]: 1913թ-ին ունեցել է 27 խանութ, 3 ներկատուն, կաշեգործային տներ, 7 դպրոց (առաջին դպրոցը` նոր  ժամանակներում` 1871 թվականից[8]): Այստեղ առաջինն է  ստեղծվել (1919թ-ի ապրիլ) կոմունիստական – կուսակցական   կազմակերպությունը: Առաջին Հանրապետության տարիներին Խնձորեսկի, նրա բնակիչների հոգեբանական, սոցիալ-քաղաքական միտվածությունը եղել է դեպի սոցիալիստական-հանրային մտածողությունը: Մասնավորապես դրա հետևանքը   պետք է համարել Խնձորեսկի շատ «հանրային-սոցիալիստական մտածողությամբ» գործիչների գնդակահարումը (Թադևոս  Թելունց և ուրիշներ)` փոքր ավելի ուշ հանկարծակի «բոլշևիկ»  դարձած Դրոյի և մյուսների կողմից… Ակտիվ մասնակցություն  է ունեցել Խնձորեսկը Հայրենական Մեծ պատերազմին (1941-1945թթ.). պատերազմին մասնակցել են 1300 խնձորեսկցիներ`  1100-ը որպես շարքային, մնացածը` սպա. 480-ը զոհվել են[9]: Խնձորեսկը տվել է` պատերազմի ժամանակ, զորահրամանատարներ` գեներալներ, գնդապետներ (ԽՍՀՄ-ի  հերոս` Գուրգեն Արզումանյան, գեներալ-մայոր Սերգեյ Կարապետյան, դիվիզիայի հրամանատար` գնդապետ Ներսես  Բալոյան և ուրիշ.). բազմաթիվ շքանշանակիրներ ու մեդալակիրներ` Մեծ Հայրենականի ժամանակ դրսևորած քաջության  համար: Սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի կոչման են   արժանացել Մելիք Թունյանը, Արամայիս Հայրյանը, Միքայել  Գյուլխասյանը: Հայտնի են նաև գիտության, մշակույթի  բնագավառի ականավոր ներկայացուցիչներ (արժեքավոր` մնայուն աշխատությունների հեղինակներ). գրողներ Սուրեն  Այվազյանը, Գարեգին Սևունցը, կոմպոզիտորներ Արամ և  Աշոտ Սաթունցները, ակադեմիկոս Վահան Ղազարյանը,  ԽՍՀՄ-ի ժող. արտիստուհի Տաթևիկ Սազանդարյանը, փիլիսոփայության դոկտոր-պրոֆեսոր Աշոտ Թելունցը (Թադևոս Թելունցի  որդին), գրականագետ-դոկտոր Բենիկ Յուզբաշյանը,  պատմաբան-գիտնականներ Աբել Սիմոնյանը, Վազգեն Բաղդագյուլյանը, Շահեն úհանջանյանը, գյուղատնտես և բժիշկ գիտնականներ Գյուլխասյանները, Արմենուհի Թելունցը (բժիշկ), կենսաբան-գիտնական Սուրիկ Փանդունցը, գիտ. թեկնածուներ` փիլիսոփա Անահիտ Թելունցը, իրավագետ և պատմաբան  Մալիկ Թելունցը, բանաստեղծներ Վլադիմիր ԲաղդագյուլյանըԱրկադի Ծատուրյանը և ուրիշներ: Խնձորեսկի շատ զավակներ ակտիվ մասնակցություն են ունեցել նաև 20-րդ դարի 80-ական  թվականների վերջերին և 90-ական թվականների սկիզբներին  ծավալված Արցախյան գոյամարտին ու ՀՀ սահմանների  պաշտպանությանը` ադրբեջանական ագրեսիային դիմակայելու համար մղվող համաժողովրդական պայքարին. նրանցից շատերը հերոսաբար զոհվել կամ ծանր վիրավորվել են իրենց  վաղնջական հողերը պաշտպանելիս: Նրանց և Հայրենական Մեծ  պատերազմում զոհված հերոսների հիշատակը հավերժացնող  հուշարձան-թանգարան է կառուցվել (սկզբնապես Հայրենական  մեծ պատերազմում զոհված խնձորեսկցիների հիշատակին) նոր  Խնձորեսկում:

Պատմական Խնձորեսկում   (Հին Խնձորեսկում)  պահպանվել են նաև միջնադարյան մի շարք հուշակոթողներ` Հին` երկրաշարժից  ավերված բերդ («Մխիթար Սպարապետի  բերդը»),  Ս. Ս. Թադևոս  և Հռիփսիմե եկեղեցիները (17-րդ դ` համարյա  անվթար վիճակում`  բայց ցավոք  չգործող),  «Անապատ»   դպրոց-եկեղեցու  ավերակները,  հին աղբյուրներ   և ուրիշներ[10]: Գյուղը ներկայումս` 2010թ., ունի 516 ծուխ, 2300 բնակիչներով (ըստ` գյուղապետարանի հայտնած տեղեկության): 1831թ.-ին Խնձորեսկը ունեցել է 1342 բնակիչ, 1939թ.-ին` 2980 բնակիչ, 1959թ.-ին` 1992 բնակիչ, 1979թ.-ին` 1820 բնակիչ, իսկ 20–րդ դարի սկիզբներին, ինչպես արդեն նշել ենք, ունեցել է 8300 բնակիչ`  շուրջ 1800 տուն[11]: Ինչպես ՀՀ   մյուս  բնակավայրերում այստեղ ևս նկատվում են սոցիալ-տնտեսական վտանգավոր` սոցիալական դաշինքը` միաբանությունը  խախտող շերտավորումներ` որպես երկրում տեղի ունեցող`  «Վերևից եկող» նման` հայտնի գործընթացների անխուսափելի  հետևանք: Գործազրկությունը, մյուս բացասական` հակասոցիալական երևույթներն  այստեղ ևս իրենց արմատներն են ձգում` վտանգավոր   տարածում ստանալով:

Խնձորեսկը, որը Արևելյան Հայաստանի ամենամեծ գյուղն էր, տևական ժամանակ Արևելյան Հայաստանի կազմում  գտնվել է պարսկական տիրապետության տակ` մտել  Ղարաբաղի խանության կազմի մեջ և 1805թ-ի մայիսի 14-ի  Քյուրակչայի պայմանագրով միացել Ռուսաստանին (մինչև  Թուրքմենչայի 1828թ` փետրվարի 10-ի պայմանագիրը,  երբ Ռուսաստանին միացան նաև Երևանի ու Նախիջևանի խանության տարածքները): Թեպետ Արևելյան Հայաստանի  որոշ բնակավայրերի պես Խնձորեսկի մի շարք տարածքներ`  դաշտավայրեր և այլն, ևս կրել են (և պահպանվում են` երբեմն  օգտագործվում են) օտար` թուրք — պարսկական անվանումներ  («Ղուզուեն չխուր», «Քարդաշ», «Չինգիզամի» և այլն), սակայն բնակիչների   բնակչության   էթնիկական   կազմը օտար   ազդեցության չի ենթարկվել. ամբողջությամբ պահպանել  է իր ազգային ինքնատիպությունը` դեմքը: Բնակիչները`  թե՛ տղամարդիկ և թե՛ կանայք աշխատասեր են, աչքի չեն  ընկնում կրոնապաշտությամբ, առավել ևս կրոնական կույր  մոլեռանդությամբ: Այս և մի շարք այլ հանգամանքներ հիմք  են տալիս ենթադրելու, որ բնակչության տեղաշարժերի` ներգաղթ և այլն, պայմաններում անգամ Խնձորեսկում միշտ  էլ գերակշռել են նրա նախաբնիկերը` աբորիգեն հայերը`  խնձորեսկցիները:


[1] Պատմական անունների` հատկապես տեղանունների ծագումնաբանական բացատրությանը պետք է շատ զգույշ մոտենալ. ընկ.  Ս. Հախվերդյանի և մյուսների բացատրություններն արտաքին  հայացքից որքան էլ որ հրապուրիչ լինեն, կարող են լուրջ խճողումներ  ստեղծել… Ի դեպ անգամ Հր. Աճառյանը և մյուսները  ևս  այդ  հարցում  բավական զգույշ են  եղել…

[2] Հայտնի չէ թե մեր հայրենակից հայտնի բանաստեղծ- հրապարակախոս Արկադի Ծատուրյանը որտեղից է վերցրել «3000 տուն  բնակչությունըե` 3000 թիվը. տե՛ս «Սյունյաց երկիրե 15 հունիսի 2012թ.:

[3] Телунц М.М., Из истории освободительной борьбы  Сюника  и Арцаха. Некоторые аспекты самоопределения НКР. (По рекомендации кафедры Политологии Ереванского  Гос. университета), Изд. “Эдит Принт”, Ереван 2006, с. 29

[4] Տե՛ս Սիսական, 1893, Վերատպություն, Երևան 2009, էջ 263:

[5] Տե՛ս  Հայաստանի և հարակից շրջանի տեղանունների բառարան, հ. 2, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 1988, էջ 478-479:

[6] Խնձորեսկ բառը բացատրելուց ես առայժմ զերծ եմ մնում. հնարավոր է, նաև որ ճիշտ են «Խոր ձորե, կամ «Խնձորե, «Խնձորուտե հիմքերից ծագումը:

[7] Տե՛ս Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների  բառարան, էջ 749:

[8] Առաջին դպրոցները հավանաբար գոյություն են ունեցել դեռևս 4-րդ 5-րդ դարերում` հայ գրերի գյուտի շրջանում` մանավանդ որ Սյունիքը Մեսրոպ Մաշտոցի ակտիվ լուսավորական գործունեության`

հայ գրի և գրականության տարածման, շրջաններից էր:

[9]   Տե՛ս ՀՍՀ, հ. 5:

[10] Որոշ հետաքրքրություն է ներկայացնում Հին Խնձորեսկի  երկու հատվածները իրար միացնող` անդնդախոր կիրճի` ձորի  վրայով անցկացված լարային կամուրջը: Խնձորեսկի հմայքը` պատմագիտական արժեքը սակայն` անկասկած, նրա հնության` մասնավորապես ժայռափոր կերտվածքի ու պատմության մեջ է: Ենթադրվում է, որ Խնձորեսկի վարչական տարածքի մեջ գտնվող «Կուրաթի կետե և մի շարք այլ վայրեր դեռևս մ.թ.ա. գործող բնակավայրեր` անգամ թագավորանիստեր, իշխանանիստեր` պետական մակարդակի կենտրոնատեղիներ` կենտրոններ են եղել: Ի դեպ  «Կուրաթի կետե (բնակիչները նաև անվանում են «Գետի այն կողմըե («Կետին էն ղոլըե) այսօր էլ բնակավայրի կառուցման, բնակության  համար ամենահարմարավետ ու բարեբեր տարածքն է` մանավանդ  նոր (ոչ թե ներքին կամ 2-րդ Խնձորեսկի) Խնձորեսկի տարածքի  համեմատ: Այդ և գյուղի մի շարք այլ տարածքներ կարիք ունեն նաև  հնագիտական լուրջ ուսումնասիրությունների` մասնավորապես նկատի  ունենալով հնագույն տիպի գերեզմանատների` գերեզմանաքարերի առկայությունը. ճիշտ կլիներ, որ այդ աշխատանքներն ընդգրկվեին ՀՀ կառավարության հայտնի որոշման մեջ:

[11] Տե՛ս Հայաստանի և հարակից շրջանի  տեղանունների բառարան, հ.2, էջ 748-749:

More From Author

Հնարավոր է՝ Ձեզ հետաքրքրի