Day: 25.03.2017

Ս­յու­նի­քը պատ­մա­կա­նո­րեն ա­ռանձ­նա­հա­տուկ դեր է խա­ղա­ցել հայ ժո­ղովր­դի պատ­մութ­յան մեջ: Ա­ռա­վե­լա­պես լի­նե­լով լեռ­նա­յին եր­կիր՝ այն զավ­թիչ­նե­րի ճա­նա­պար­հին...
Translate »