Day: 21.06.2016

1870 թ. հիմնադրված գա­վա­ռա­կենտ­րոն Գո­րի­սը XIX դա­րի 80-ա­կան թվա­կան­նե­րին հա­ջոր­դած տա­րի­նե­րին ապ­րում էր սո­ցիալ-տնտե­սա­կան և կրթա-մշակութային աշ­խույժ...
Շորին ձորի շարունակությունն է կազմում Ծակերի ձորը, որ գտնվում է ներկայիս Ըղջիյազու տարածքում: Ըղջիյազի բառը առաջացել է...
Translate »