Day: 23.07.2017

Գ­րա­պատ­մա­կան զար­գաց­ման ըն­թաց­քում միֆ և գ­րա­կա­նութ­յուն կա­պը տար­բեր փու­լե­րում տար­բեր դրսևո­րում­ներ է ու­նե­ցել: Մի­ֆա­կի­րառ­ման բնույ­թը հատ­կա­պես ու­շագ­րավ...
Translate »