Year: 2017

Գլխավոր նկարը՝ Դավիթ Քոչունցի Միակազմ նախադասու­թյունները մեր լեզվամտածողու­թյան դրսևորումներից են և հայոց լեզվի զարգացման յուրաքան­չյուր ժամանակահատվածում ունեցել...
Գ­րա­պատ­մա­կան զար­գաց­ման ըն­թաց­քում միֆ և գ­րա­կա­նութ­յուն կա­պը տար­բեր փու­լե­րում տար­բեր դրսևո­րում­ներ է ու­նե­ցել: Մի­ֆա­կի­րառ­ման բնույ­թը հատ­կա­պես ու­շագ­րավ...
Մարթա Զաքարյան Գիտ. ղեկավար՝ Էդիտա Կարապետյան /ԳՊՀ/ Դարձվածքների հարուստ գանձարան ունի Գորիսի բարբառը, և սույն աշխատանքի նպատակը...
Translate »